"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."

★Maria Dąbrowska★

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie

§1

PRAWO KORZYSTANIA

1.      Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwin

2.     Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3.      Przy zapisie zgłaszający się powinien: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania oraz wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

4.      Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.

5.      Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2

WYPOŻYCZANIE

1.      Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminy.

2.      Książki powyższe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3.      Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.      W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 2.

5.     Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

6.      Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 3

POSZANOWANIE KSIĄŻEK, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

1.      Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłaszać bibliotekarzowi.

2.      Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
W powyższych przypadkach biblioteka pobiera aktualną jej wartość w oparciu o cenę inwentarzową danej książki, bądź też czytelnik może dostarczyć do biblioteki identyczny egzemplarz.

3.      Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu – wpłaca równowartość całości dzieła (podobnie jak w punkcie 2). Książki, za które zapłacił czytelnik są nadal własnością biblioteki
i czytelnik nie może żądać ich zwrotu.

4.      Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

5.      W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło
z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.

§ 4

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.      Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł za każdą książkę.

2.      Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5

SANKCJE KARNE

1.      Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

ANEKS

do Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie

określający wysokość opłat z tytułu przetrzymania, zniszczenia lub zagubienia książek przez czytelników

  1. Opłaty za zagubienie lub zniszczenie książek.

1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości lub podobnej tematyce.

2. O ile odkupienie jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić wartość książki. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, bez względu na rok wydania, Biblioteka pobiera kwotę w wysokości aktualnej wartości książki ( woluminu), jednakże nie niższą niż:

– 30 zł za książki z literatury popularnonaukowej, klasyki polskiej i obcej oraz książki znajdujące się w wykazie lektur szkolnych ( z wyjątkiem wydań broszurowych),

– 20 zł za pozostałe książki z literatury pięknej dla dorosłych.

– 10 zł. w przypadku książek dla najmłodszych ( poziom I)

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu pozycji wielotomowej, stanowiącej nierozerwalną całość pod względem treści, czytelnik wpłaca aktualną równowartość całości dzieła (wg kryterium w pkt.2).

4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo ustalić wartość pozycji zagubionej lub zniszczonej według innych kryteriów niż wymienione w pkt. 2.

II. Kary za przetrzymywanie

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2, ust. 2 i 5 Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50zł od 1 woluminu za każdy miesiąc po terminie zwrotu. Jednak nie może być ona wyższa niż 10 zł.

2. Biblioteka może odstąpić od pobierania kar od czytelników za przetrzymywanie książek, jeżeli zostaną zwrócone przed otrzymaniem upomnienia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Powyższy Aneks obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008r.

Zatwierdzono dnia: 31 marca 2008r.

Dyrektor Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie

Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
tel. (0-29) 761-45-92 wew. 48
e-mail: biblioteka@czerwin.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

©2020 www.biblioteka.czerwin.pl

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?